Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op 14-03-2021

Reikwijdte

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Websiteplatform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AV te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en plichten die erin worden vermeld.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze vrijstellingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze AV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

Platform

Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en daarom moeten we ons handelen beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

De website bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie erop. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid bestaat.

De website kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan de website niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we je om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze laatste zijn.

Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan wettelijk bekwame personen, die het online op het Platform beschikbare registratieformulier en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om nauwkeurige, oprechte en up-to-date informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De gebruiker moet ook een regelmatige verificatie uitvoeren van de gegevens die op hem betrekking hebben om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem een bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan slechts één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.

Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt zich er dan ook toe de berichten die op dit e-mailadres worden ontvangen regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te reageren.

Per natuurlijk persoon is slechts één inschrijving toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatie toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waartoe hij toegang heeft (hierna "persoonlijke ruimte" genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen online door de gebruiker in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er dus toe het niet aan derden mee te delen.

De website behoudt zich in ieder geval de mogelijkheid voor om een ​​verzoek tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AV.

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de daarvoor bestemde pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke opzegging van het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

Inhoud gepubliceerd door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal in het bijzonder aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die mogelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan elke publicatie modereren en weigeren inhoud te uploaden zonder hiervoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Evenzo kan de inhoud die door een gebruiker wordt gepubliceerd, zonder reden of vertraging worden gewijzigd of verwijderd.

Door op het Platform te publiceren, kent de Gebruiker kosteloos en op niet-exclusieve basis aan de website het recht toe om te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden en verspreiden, zowel direct als indirect, evenals op elk medium en over de hele wereld, de gepubliceerde inhoud.

Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen de website en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

De ontwikkelaar heeft geen zeggenschap over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vervolgschade.

Intellectueel eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, enz. die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk zijn aangemerkt als rechtenvrij op het Platform.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek te communiceren.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden veranderen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden door de website uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. De website verzekert zijn gebruikers dat ze het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat ze zich er altijd toe verbindt om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De website verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot op de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

Hyperlinks

De domeinen waarnaar de hyperlinks op de site leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van de website, die geen controle heeft over deze links.

Het is mogelijk dat een derde partij een link maakt naar een pagina op de website zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Algemene bepalingen

De website behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In geval van schending van de AV door de gebruiker, behoudt de website zich het recht voor om gepaste sanctie- en reparatiemaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt de website zich het recht voor om de Gebruiker enige toegang tot het Platform of tot onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen worden genomen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving. Ze kunnen niet de verantwoordelijkheid van de website op zich nemen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.